Regulamin

REGULAMIN ZAJĘĆ Z JOGI KATARZYNA BAŁUSZEK

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki Klientów na zajęciach jogi prowadzonych przez Panią Katarzynę Bałuszek, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Katarzyna Bałuszek, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, (dalej: „STUDIO JOGI”).
 2. STUDIO JOGI świadczy usługi z zakresu aktywności prozdrowotnej i rekreacji ruchowej.
 3. Z usług STUDIA JOGI mają prawo korzystać wszyscy chętni, zwani dalej Klientami na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 4. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z usług od 16 roku życia wyłącznie za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych. Zgoda pisemna powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację niepełnoletniego oraz jego opiekuna.
 5. STUDIO JOGI zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do STUDIO JOGI bez podania przyczyny.
 6. Umowa o świadczenie usług pomiędzy Klientem a STUDIO JOGI zostaje zawarta z chwilą akceptacji Regulaminu (pisemnie w studio) jednak nie wcześniej niż po dokonaniu płatności należnych za usługi.
 7. Umowa o świadczenie usług zostaje zawarta na warunkach określonych w Formularzu Aplikacyjnym oraz Regulaminie.

ZASADY WYKONYWANIA USŁUG

 1. Klienci korzystający z usług STUDIA JOGI są zobowiązani do zakupienia wstępu jednorazowego lub Karnetu zgodnie z obowiązującym cennikiem znajdującym się na stronie internetowej https://jogacialoumysl.com/grafik/ w sali treningowej.
 2. Cena Karnetu nie uwzględnia ubezpieczenia NNW.
 3. Karnety z określoną liczbą wejść są ważne 30 dni od dnia pierwszego wejścia.
 4. Karnet jest wydawany w formie papierowego karnetu.
 5. Karnet jest imienny i nie może być wykorzystywany przez osoby trzecie, nie można dokonać jego zawieszenia bądź cesji na inną osobę.
 6. Klient, który posiada wykupiony Karnet lub wstęp jednorazowy może uczestniczyć w dowolnie przez siebie wybranych zajęciach, jeżeli dokonał rezerwacji zajęć lub pomimo braku rezerwacji, jeżeli liczba uczestników na zajęciach nie jest kompletna. O dopuszczeniu do udziału w zajęciach decyduje instruktor.
 7. Rezerwacja zajęć odbywa się poprzez stronę email: zapisy@jogacialoumysl.com lub osobiście u instruktora.
 8. Zajęcia będą odbywały się zgodnie z grafikiem zamieszonym na stronie internetowej https://jogacialoumysl.com/grafik/ .
 9. STUDIO JOGI może dokonać zmian w grafiku zajęć grupowych po wcześniejszym powiadomieniu Klienta, poprzez co najmniej jeden z następujących sposobów: drogą elektroniczną, zamieszczenie informacji na stronie internetowej https://jogacialoumysl.com/grafik/.
 10. STUDIO JOGI organizuje wydarzenia i promocje uprawniające do uczestnictwa w zajęciach na preferencyjnych warunkach według zasad ustalanych każdorazowo przez STUDIO JOGI. O ile nic innego nie wynika z zasad ogłoszonych wydarzeń i promocji zastosowanie mają postanowienia niniejszego regulaminu.
 11. Formularz aplikacyjny Klient podpisuje podczas pierwszej wizyty w STUDIU JOGI niezależnie od tego czy korzysta z karnetu czasowego, płatnego wstępu jednorazowego, bezpłatnego wstępu jednorazowego. Wszelkie dane i oświadczenia Klienta zachowują aktualność po wykorzystaniu karnetu czasowego, płatnego wstępu jednorazowego, bezpłatnego wstępu jednorazowego, aż do czasu ich odwołania. Poprzez zakup kolejnego wstępu jednorazowego, karnetu czasowego, korzystanie z bezpłatnego wstępu jednorazowego Klient potwierdza zgodność danych i oświadczeń zawartych w Formularzu aplikacyjnym oraz zapoznanie się z Regulaminem podpisanych podczas pierwszej wizyty.
 12. STUDIO JOGI ma prawo wypowiedzieć Umowę o świadczenie usług w trybie natychmiastowym w następujących wypadkach: a) jeżeli kontynuacja umowy przez Klienta może zaszkodzić istotnym interesom STUDIA JOGI, jego wizerunkowi lub prowadzonej przez JOGA STUDIO działalności, w szczególności z powodu zachowań sprzecznych z zasadami współżycia społecznego, wandalizmu lub innych niezastrzeżonych powyżej działań lub zachowań narażających na szkodę STUDIO JOGI b) Klient narusza warunki obowiązującego Regulaminu lub Formularza aplikacyjnego.

ZASADY KORZYSTANIA ZE STUDIA

 1. Na terenie JOGA STUDIO obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania, palenia tytoniu, używania papierosów elektronicznych, zażywania jakichkolwiek środków odurzających.
 2. W STUDIO JOGI, na salę do ćwiczeń wchodzimy boso lub w obuwiu zmiennym – innym od tego, w którym Klient przybył do STUDIA.
 3. Podczas zajęć obowiązuje zakaz żucia gumy.
 4. Jogę ćwiczymy na pusty żołądek, ostatni posiłek należy zjeść około dwie, trzy godziny przed zajęciami
 5. Klienci są zobowiązani uczestniczyć w zajęciach w stroju sportowym, nie krępującym ruchów i boso.
 6. Podczas zajęć należy przestrzegać wszystkich zaleceń i uwag instruktora.
 7. Podczas zajęć zabrania się pomagania innym ćwiczącym. Poza wyraźną zgodą ze strony prowadzącego, na przykład praca w parach.
 8. Klient zobowiązany jest do użytkowania pomieszczeń STUDIA JOGI, sprzętu i wyposażenia zgodnie z ich przeznaczeniem.
 9. Klient zobowiązany jest do utrzymywania porządku w pomieszczeniach STUDIA JOGI. Po zakończonych zajęciach Klient ma obowiązek spryskać matę do jogi przeznaczonym do tego celu sprayem, przetrzeć ją szmatką i odłożyć sprzęt na właściwe miejsce.
 10. Klient jest zobowiązany do punktualnego przybywania na zajęcia. Klienci chcący skorzystać z zajęć grupowych, w przypadku spóźnienia przekraczającego 10 minut ze względów bezpieczeństwa mogą nie być dopuszczeni do udziału w zajęciach.
 11. Przed zajęciami należy obowiązkowo okazać Karnet upoważniający do korzystania z usług STUDIA JOGI.
 12. Obsługa STUDIA JOGI ma prawo zażądać od Klienta okazania dokumentu potwierdzającego tożsamość a w przypadku braku tego dokumentu, ma prawo odmówić wpuszczenia Klienta do STUDIA JOGI.
 13. W przypadku złego samopoczucia, urazów, kontuzji i innych problemów zdrowotnych oraz ciąży należy o tym poinformować instruktora przed zajęciami.
 14. W przypadku wystąpienia wypadku, urazu, kontuzji klient jest zobowiązany do natychmiastowego zgłoszenia tego faktu instruktorowi.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. JOGA STUDIO ponosi odpowiedzialność prawną wyłącznie w wypadku naruszenia istotnych, podstawowych obowiązków umownych. W takich przypadkach odpowiedzialność JOGA STUDIO ogranicza się do szkód możliwych do przewidzenia w chwili zawierania Umowy świadczenie usług oraz szkód typowych w przypadku tego rodzaju umów.
 2. JOGA STUDIO nie ponosi odpowiedzialności za uszczerbek na zdrowiu, naruszenia ciała, utratę zdrowia, choroby, jakich doznał Klient wskutek korzystania z usług, urządzeń oraz sprzętu JOGA STUDIO, w szczególności, jeżeli były one następstwem przeciwwskazań zdrowotnych, wcześniej nabytych chorób, nieprawidłowego korzystania ze sprzętu i urządzeń, nieprawidłowego wykonywania ćwiczeń, braku odpowiedniej rozgrzewki, braku skupienia i zaangażowania w zajęcia oraz innych naruszeń i zaniedbań Klienta.
 3. Osoby biorące udział w zajęciach oświadczają, że nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych i uczestniczą w zajęciach na własną odpowiedzialność. Osoby z problemami zdrowotnymi, przed przystąpieniem do zajęć powinny skonsultować się z lekarzem sportowym i dostarczyć zwolnienie lekarskie o zdolności do wykonywania określonych ćwiczeń. W przypadku zatajenia informacji o stanie zdrowia Klient ponosi pełną odpowiedzialność za poniesione szkody a także za szkody poniesione przez JOGA STUDIO.
 4. JOGA STUDIO nie ponosi odpowiedzialności za będące własnością Klienta przedmioty pozostawione bez nadzoru, zagubione, utracone lub ukradzione na terenie JOGA STUDIA. JOGA STUDIO nie ponosi odpowiedzialności za mienie pozostawione w szatni.
 5. Klient odpowiada finansowo za uszkodzenia sprzętu i wyposażenia będącego następstwem jego użytkowania niezgodnie z przeznaczeniem lub instrukcją.
 6. Klient odpowiada za wszelkie świadome działania na szkodę JOGA STUDIO w tym publikacje w sieci internetowej opinii mających negatywny wpływ na wizerunek JOGA STUDIO.

DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych Klientów oraz ich przedstawicieli ustawowych jest Pani Katarzyna Bałuszek, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Katarzyna Bałuszek, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, która przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji Umowy o świadczenie usług.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zawarcia oraz realizacji Umowy o świadczenie usług.
 3. Klientowi oraz przedstawicielowi ustawowemu przysługuje prawo wglądu w treści jego danych oraz ich poprawiania i uaktualniania.
 4. W zależności od dobrowolnie udzielonej przez Klienta zgody, jego dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych w celach marketingowych, w szczególności w celu przesyłania informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 5. Akceptacja niniejszego regulaminu jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na wykorzystanie przez JOGA STUDIO Lub inne osoby działające na zlecenie JOGA STUDIO wizerunku Klienta utrwalonego w związku z korzystaniem przez Klienta z usług JOGA STDUIO, w tym także za pomocą kamer monitoringu lub w związku z udziałem w imprezach organizowanych przez JOGA STUDIO, w tym na obrót egzemplarzami, na których utrwalono ten wizerunek, oraz na zwielokrotnianie wizerunku wszelkimi dostępnymi aktualnie technikami i metodami, rozpowszechnianie oraz publikowanie, rozpowszechnianie wizerunku w mediach elektronicznych, w szczególności na stronach internetowych, prasie, broszurach, ulotkach, gazetkach itp. Klient oświadcza, że wykorzystanie wizerunku nie narusza jego dóbr osobistych ani innych praw. Klient w każdym czasie może żądać zaprzestania wykorzystywania jego wizerunku w tym usunięcia zdjęć, na których się znajduje. Klient oświadcza, iż jest świadom, brzmienia art. 81 ust 2. Ustawy o prawie autorskich i prawach pokrewnych, zgodnie, z którym nie wymaga zezwolenia rozpowszechnianie wizerunku osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10.10.2020 roku.
 2. JOGA STUDIO zastrzega sobie prawo do zmian cen, godzin otwarcia, grafików zajęć, instruktorów prowadzących zajęcia. JOGA STUDIO zastrzega sobie również prawo odwołania zajęć, jeśli na dane zajęcia zgłosi się mniej niż 4 osoby. W zamian za to istnieje możliwość odrobienia zajęć w innym terminie.
 3. Nadzór nad przestrzeganiem Regulaminu sprawuje obsługa JOGA STUDIO.
 4. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej oraz podania do wiadomości Klientów poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej https://jogacialoumysl.com/grafik/, lub/i w ogólnodostępnym miejscu w JOGA STUDIU.
 5. Wszelkie skargi i wnioski należy kierować na adres e-mail: zapisy@jogacialoumysl.com
 6. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie odpowiednie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

Regulamin zajęć w czasie obostrzeń sanitarnych.

Do sali wchodzimy w maseczkach i dezynfekujemy ręce. Płyn dezynfekujący dostępny jest w holu.

Ćwiczymy na swoich matach, używamy swoich klocków, pasków  itd. Nie przychodzimy na zajęcia w przypadku podejrzenia, czy stwierdzenia u siebie objawów choroby zakaźnej. W trakcie zajęć zachowujemy odstępy 1,5 m między ćwiczącymi.